Tag Archives: การลดความชื้น

การลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศโดยใช้สารดูดความชื้นเพื่อการประหยัดพลังงาน


ปัจจุบันเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านเรือนและอุตสาหกรรม โดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศเป็นอันดับต้นๆของโลก สารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศจะถูกปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการเกิดภาวะมลพิษ ซึ่งแนวทางหนึ่งในการช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลงได้คือการลดความชื้นภายในอากาศโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้สารดูดความชื้น จึงเป็นวิธีหนึ่งในการลดความชื่นในอากาศ แต่ปัจจุบันอุปกรณ์ลดความชื้นที่จำหน่ายในท้องตลาดมีด้วยกันหลายแบบ เช่น เครื่องลดความชื้นที่ใช้คอมเพรสเซอร์และเครื่องลดความชื้นที่ใช้สารกึ่งตัวนำเป็นอุปกรณ์หลักในการลดความชื้น เครื่องลดความชื้นที่ใช้สารกึ่งตัวนำนั้นจะเป็นวิธีการที่สะดวกเพราะไม่มีอุปกรณ์มาก ง่ายต่อการติดตั้งและมีน้ำหนักเบา ความชื้นสะสมที่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยมักจะเกิดขึ้น เนื่องจากร่างกายมนุษย์ที่ถ่ายเทความชื้นจากร่างกายให้กับอากาศในที่พักอาศัย การคายความชื้นจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ภายในที่พักอาศัย ด้วยเหตุนี้ทำให้ปริมาณความชื้นภายในอากาศเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดความไม่สบายเชิงความร้อนต่อผู้พักอาศัย จากการคายความชื้นสู่อากาศภายในที่พักอาศัยทำให้เครื่องปรับอากาศจะต้องทำการดึงความร้อนแฝงที่เกิดจากความชื้นสะสมภายในที่พักอาศัยออกจากที่พักอาศัยเป็นจำนวนมาก

การลดความชื้นสะสมภายในที่พักอาศัย ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ แบบ Passive และ Active
วิธี Passive อาศัยหลักการเดียวกับการระบายอากาศแบบธรรมชาติ เมื่ออากาศมีอุณหภูมิจะทำให้อากาศลอยตัวสูงขึ้นและความชื้นในอากาศก็ลอยตัวพร้อมกับอากาศไหลผ่านฝ้าเพดาน
วิธี Active จะเป็นการลดความชื้นโดยมีอุปกรณ์ช่วยในการลดความชื้น เช่น พัดลมสำหรับการระบายอากาศเพื่อช่วยในการลดความชื้นสะสมภายในที่พัก

ฉะนั้นเมื่อมีการลดความชื้นของอากาศลงก็จะช่วยทำให้เครื่องปรับอากาศลดความชื่นลงได้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง