ความสามารถของพีแอลซีที่สามารถควบคุมได้

ขนาดของพีแอลซี

ขนาดเล็ก มีจำนวนอินพุต/เอาต์พุตไม่เกิน 128 จุด

ขนาดกลาง มีจำนวนอินพุต/เอาต์พุตไม่เกิน 1024 จุด

ขนาดใหญ่ มีจำนวนอินพุต/เอาต์พุตไม่เกิน 4096 จุด

ขนาดใหญ่มาก มีจำนวนอินพุต/เอาต์พุต ไม่เกิน 8192 จุด

การติดตั้งพีแอลซี

ข้อควรพิจารณาก่อนติดตั้งพีแอลซี พื้นที่ในการติดตั้งมีเพียงพอหรือไม่ จะต้องเผื่อไว้ขยายในอนาคตหรือไม่ การซ่อมบำรุงต้องทำได้ง่าย อุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรมีผลกระทบกับพีแอลซีหรือไม่ วิธีการป้องกันพีแอลซี จากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย

สภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่ไม่ควรติดตั้งพีแอลซี มีแสงแดดส่องโดยตรง มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0° C หรือสูงกว่า 55° C มีฝุ่น หรือไอเกลือ มีความชื้นมาก มีก๊าซที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน หรือไวไฟ สั่นสะเทือนมาก

ตู้ควบคุมสำหรับพีแอลซี ต้องป้องกันไม่ให้พีแอลซีเสียหายจากการใช้งานหรือจากส่วนอื่นๆ เช่น จากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งปนเปื้อนในอากาศ เช่น ความชื้น น้ำมัน ฝุ่นผง ก๊าซที่มีฤทธิ์การกัดกร่อน มีขนาดใหญ่เพียงพอ สะดวกในการเดินสายไฟต่างๆ ควรติดตั้งตู้พีแอลซี ห่างจากแผงควบคุมไฟฟ้าแรงสูงอย่างน้อย 8 นิ้ว มีสายดิน ควรแยกการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ควรแยกการติดตั้งกับอุปกรณ์ที่มีความร้อนสูง เช่น ฮีทเตอร์ หม้อแปลง หรือตัวต้านทานขนาดใหญ่ ไม่ควรให้ พีแอลซี ติดตั้งอยู่บนเพดาน หรืออยู่กับพื้น ถ้ามีอุณหภูมิสูงกว่า 60° C ควรติดพัดลมเป่าระบายความร้อน ควรต่อสายดินแยกออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอื่น คือ สายดินควรมีขนาด 2 ตารางมิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า และค่าความต้านทานของสายดินไม่ควรเกิน 100 โอห์ม ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.tic.co.th/index.php?op=product-index&cid=10&tid=73