พระพุทธเจ้าบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจทำหน้าที่เป็นแหล่งสอน

 

พระพุทธเจ้าบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจนี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งสอนและการตรัสรู้จากสวรรค์แม้หลายศตวรรษหลังจากการประสูติและการตายของเขา บางคนมีความเกรงกลัวต่อครูสอนจิตวิญญาณคนนี้จึงเลือกที่จะเพิ่มการประดับประดาพระพุทธรูปในบ้าน ธุรกิจ และสำนักงานของพวกเขาตามความเชื่อทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าหนทางสู่ความปรองดองและการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณที่แท้จริงจะถูกค้นพบได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามคำสอน

พระพุทธเจ้าของอาจารย์ชาวพุทธดั้งเดิมเท่านั้น ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่น ผู้นี้เลือกที่จะเผยแพร่ข้อความแห่งความรัก การให้อภัย ความปรองดอง และความสุข แทนการเข้าสู่สรวงสวรรค์แห่งพระนิพพานเพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงคำสอนเหล่านี้จึงมักเลือกประดับประดาพระพุทธรูปสำหรับห้องพิเศษในบ้าน มีแผ่นจารึก พระพุทธเจ้าราวแขวนผนัง และรูปปั้นที่แสดงถึงความคล้ายคลึงของพระพุทธเจ้า และของประดับประดาของพระพุทธเจ้าบางส่วนนี้

การปฏิสนธิและคำสอนทางพุทธศาสนาครั้งแรกจะเป็นไปตามการตื่น

เป็นเพียงถ้อยคำแห่งปัญญาของพระองค์โดยอ้างว่าพระพุทธเจ้ามีพระชนม์ชีพมากว่า 2,500 ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าเสด็จไปในดินแดนและในที่สุดก็บรรลุความสมบูรณ์ของการตรัสรู้ที่บริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าระหว่างการเดินทางเหล่านี้ พระองค์จะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญมากมายเกี่ยวกับความหมายของชีวิตพระพุทธเจ้า และนี่คือบทเรียนเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงพยายามแบ่งปันกับคนทั้งโลเรื่องราวของพระพุทธเจ้าถือเป็นการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและคำสอนของชาวตะวันออกคนนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกมากที่ยังไม่ทราบหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ชีวิตของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นด้วย

การปฏิสนธิและคำสอนทางพุทธศาสนาครั้งแรกจะเป็นไปตามการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณของพระองค์ การประดับประดาพระพุทธเจ้ามีมากมายให้เลือกใช้เป็นบ้าน ที่ทำงาน หรือศูนย์จิตวิญญาณ โดยปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะเป็นรูปปั้นขององค์ผู้ตื่นขึ้นซึ่งคนส่วนใหญ่ดูเหมือนจะคุ้นเคยพระพุทธเจ้าประสูติในกบิลพัสดุ์ เมืองนี้อยู่ใกล้ชายแดนอินเดียและเนปาล ชื่อเกิดของเขาคือสิทธารถะโคตมะ ความเชื่อที่อดทนและครอบคลุม

เหตุการณ์นี้เรียกว่าการเสด็จลงของพระผู้มีพระภาคและคำเหล่านี้

ซึ่งวันหนึ่งเขาจะสอนนั้นกล่าวกันว่าเป็นผลมาจากบทเรียนที่เรียนรู้ทั้งในช่วงชีวิตปัจจุบันและในอดีตของเขาการปฏิสนธิของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในช่วงพระจันทร์เต็มดวง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกมายามารดาของพระพุทธเจ้ามีนิมิตว่าช้างเผือกที่มีดอกบัวอยู่ในลำต้นเข้าสู่ครรภ์ของเธอ เหตุการณ์นี้เรียกว่าการเสด็จลงของพระผู้มีพระภาคและคำเหล่านี้ถูกจารึกไว้บนเหรียญการประสูติและการประสูติของพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมาย

เพื่อถ่ายทอดความบริสุทธิ์และธรรมชาติเหนือธรรมชาติของเหตุการณ์พระพุทธเจ้าสำคัญเหล่านี้ ทุกแง่มุมของชีวิตของพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นว่ามีความบริสุทธิ์ทางศีลธรรมและจิตวิญญาณทุกวันนี้ พุทธศาสนาเป็นปรัชญาทางจิตวิญญาณที่สำคัญที่สอนเรื่องความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานพระพุทธเจ้า และความตายในท้ายที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดทางอารมณ์และร่างกาย ปรัชญานี้สอนว่าคุณต้องแยกตัวเองออกจากวัตถุที่ไม่มีความหมายซึ่งคุณได้สร้างสิ่งที่แนบมาที่ ‘ไม่ใช่ทางวิญญาณ’

สอบถามที่ http://www.dhammajak.net/forums/viewforum.php?f=26