Tag Archives: ตรายาง

การเลือกสรรซื้อตรายางพร้อมกับตราประทับ

เป็นที่ทราบกันดีในโลกของการทำการทำงานว่าตรายางและตราประทับนั้นเปรียบเหมือนตัวแทนหรือเครื่องหมายในการทำการงาน ไม่ว่าจะเป็นใช้ในการยื่นจดหมายกับทางราชการ การขอจัดตั้งกิจการ การทำธุรกรรมทางการเงิน การทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เพื่อธุรกิจ หรือการประทับเพื่อสั่งจ่ายสิ่งพิมพ์หรือเช็ค

อย่างนั้นการเลือกตรายางกับตราประทับให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหากเลือกสรรตรายางที่ไม่มีคุณภาพแล้วนั้นก็อาจส่งผลให้ตราประทับนั้นเกิดความบิดเบี้ยว ไม่ชัดเจน ภาพแตกเป็นลาย หรือการคัดใช้ยางที่ไม่มีคุณภาพ ก็อาจทำให้เกิดข้อสงสัยยางด้อยคุณภาพก่อนเวลา ส่งผลให้เกิดความฉิบหายต่อเอกสารได้

โดยการเลือกเฟ้นทำตรายางเพื่อให้ได้มาซึ่งตรายางและตราประทับที่ดี มีคุณลักษณะ พร้อมกับใช้งานได้นานนั้น ควรไตร่ตรองถึงคุณสมบัติทางด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

นึกตรองถึงเรื่องรอยประทับคมชัด เนื้อยางลึกเป็นสันคมช่วยให้เส้นความหนักเบาในการประทับชัดเจน เนื้อยางมีความอ่อนตัวพร้อมทั้งแน่นแฟ้นทำให้ไม่หย่อนคุณภาพได้ง่าย

นึกตรองถึงความถี่ในการใช้งานควบคู่ไปกับเรื่องอุณหภูมิในการจัดเก็บ น้ำหมึกที่ใช้เพื่อช่วยในเรื่องของการยืดอายุการใช้กิจ

ยั้งคิดถึงเรื่องของการซับน้ำหมึกได้ดี เพื่อทำให้ภาพพิมพ์ออกมาคมชัด

วินิจฉัยในเรื่องของการเลือกสรรใช้ยางพาราเกรดดี เพื่อความยั่งยืนในการใช้งานพร้อมทั้งความคมชัดของลายพิมพ์

กลั่นกรองในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำด้ามจับ โดยจะต้องเลือกวัสดุที่ทำจากพลาสติกชั้นดีหรือโพลิเมอร์ชั้นดี

 

 

 

 

 

 

การเลือกซื้อตรายางพร้อมทั้งตราประทับ

 

เป็นที่ทราบกันดีในโลกของการทำงานว่าตรายางและตราประทับนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนหรือสัญญาณในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นใช้ในการยื่นบันทึกกับทางราชการ การขอจัดตั้งกิจการ การทำธุรกรรมทางการเงิน การทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวถึงธุรกิจ หรือการประทับเพื่อสั่งจ่ายเอกสารหรือเช็ค

ฉะนั้นการเลือกตรายางกับตราประทับให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหากคัดตรายางที่ไม่มีคุณลักษณะแล้วนั้นก็อาจส่งผลให้ตราประทับนั้นเกิดความเหยเก ไม่ชัดเจน ภาพแตกเป็นลาย หรือการคัดใช้ยางที่ไม่มีคุณภาพ ก็อาจทำให้เกิดปริศนายางเสื่อมคุณภาพก่อนเวลา ส่งผลให้เกิดความย่อยยับต่อเอกสารได้

โดยการเลือกสรรทำตรายางเพื่อให้ได้มาซึ่งตรายางและตราประทับที่ดี มีคุณภาพ กับใช้งานได้นานนั้น ควรชี้ขาดถึงคุณสมบัติทางด้านต่าง ๆ  ดังนี้

วินิจถึงเรื่องรอยประทับคมชัด เนื้อยางลึกเป็นสันคมช่วยให้เส้นความหนักเบาในการประทับชัดเจน เนื้อยางมีความหยุ่นพร้อมทั้งเหนียวแน่นทำให้ไม่หย่อนคุณภาพได้ง่าย

สำรวจถึงความถี่ในการใช้งานควบคู่ไปกับเรื่องอุณหภูมิในการจัดเก็บ น้ำหมึกที่ใช้เพื่อช่วยในเรื่องของการยืดอายุการใช้การงาน

พินิจพิเคราะห์ถึงเรื่องของการซับน้ำหมึกได้ดี เพื่อทำให้ภาพพิมพ์ออกมาคมชัด

วินิจฉัยในเรื่องของการเลือกสรรใช้ยางพาราเกรดดี เพื่อความทนทานในการใช้งานพร้อมทั้งความคมชัดของลายพิมพ์

คิดในเรื่องของสิ่งของที่ใช้ในการทำด้ามจับ โดยจะต้องเลือกเครื่องมือที่ทำจากพลาสติกชั้นดีหรือโพลิเมอร์ชั้นดี