Tag Archives: มาตรฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

การเลือกซื้อตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์ 5

ตู้เย็น คือ ตู้ที่ให้ความเย็น ซึ่งช่วยเก็บรักษาอาหารให้สดและใหม่อยู่เสมอเพราะความเย็นจะช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ที่ทำให้อาหารเกิดการบูดเน่าได้ ตู้เย็นเป็นอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน เนื่องด้วยตู้เย็นเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการเก็บถนอมอาหารให้อยู่ในสภาพสด และใช้ที่กักตุนอาหารประเภทต่างๆที่มีการขายแพร่หลายในท้องตลาดปัจจุบัน เช่น เครื่องดื่ม อาหารสดบรรจุกล่อง ถุง ตลอดจนเก็บรักษายารักษาโรคและอื่นๆอีกมากมาย ผู้ใช้จึงควรเรียนรู้ถึงระบบการทำงานของตู้เย็นเพื่อให้สามารถใช้ตู้เย็นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

การเลือกใช้ตู้เย็นที่มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ

โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต นำเข้าตู้เย็น และผู้ประกอบการได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานตู้เย็นเบอร์ 5 ใหม่ให้ประหยัดไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยใช้สัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการใช้ตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วยังนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงอื่นๆอีกด้วย ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำผลิตและเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

อุณหภูมิภายนอกและภายในของตู้เย็นจะมีความสัมพันธ์กัน ถ้าอุณหภูมิภายนอกตู้เย็นต่ำการถ่ายเทความร้อนจะมีค่าสูงเพื่อทำให้ภายในเย็นมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่นำมาแช่ด้วย หากสิ่งของมีปริมาณมากหรือมีการเปิดและปิดตู้เย็นบ่อยครั้ง ความเย็นก็จะลดน้อยลง การปรับอุณหภูมิในตู้เย็นควรปรับให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น เมื่อมีของที่ต้องแช่มากก็ควรปรัดลดอุณหภูมิให้มีความเย็นมากยิ่งขึ้น ตู้เย็นประเภทสองประตู ควรปรับอุณหภูมิของทั้งสองส่วนให้สอดคล้องกัน  ตามคำแนะนำของสิ้นค้า เพราะปัจจุบันนี้ได้มีการติดฉลากที่ตู้เย็น เพื่อแสดงว่าตู้เย็นใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าใด ค่าไฟฟ้าต่อปีเท่าใด และประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริโภคพิจารณาเลือกซื้อตู้เย็นที่มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น

ระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของตู้เย็น

– ระดับที่ 1 เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพ ต่ำ
– ระดับที่ 2 เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพ พอใช้
– ระดับที่ 3 เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพ ปานกลาง
– ระดับที่ 4 เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพ ดี
– ระดับที่ 5 เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพ ดีมาก