Tag Archives: ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

หากสนใจใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะทำอย่างไรได้บ้าง

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการดูแลผู้สูงอายุทั้งการดูแลที่บ้านโดยสมาชิกภายในครอบครัว  การหาคนดูแลผู้สูงอายุการจ้างพยาบาลดูแลผู้สูงอายุมาช่วยดูแลที่บ้าน   หรือในส่วนการดูแลโดยสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล ซึ่งอาจเป็นพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ที่เรียนจบและมีคุณวุฒิการศึกษารับรอง หรือคนดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะ    บุคคลที่มีหน้าที่บทบาทในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุนี้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติและจริยธรรมที่ดีในการให้ความผู้ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นงานสำคัญ ละเอียดอ่อนและต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษรวมถึงต้องคำนึงถึงสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุด้วย

1.ดูสภาพแวดล้อมของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่สนใจ

ผู้ใช้บริการควรเดินทางไปดูสภาพแวดล้อมของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่สนใจ ทั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ลักษณะการบริการการเอาใจใส่ของพนักงานเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกศูนย์ดูแล

2.เก็บข้อมูลก็คือการสอบถามจากผู้ที่เคยพาผู้สูงอายุมาก่อนหน้านี้

อีกวิธีหนึ่งในการเก็บข้อมูลก็คือการสอบถามจากผู้ที่เคยพาผู้สูงอายุมาก่อนหน้านี้โดยอาจจะสอบถามจากญาติที่มาเยี่ยม บุตรหลานที่แวะมาหาหรืออาจจะเป็นการสอบถามจากผู้สูงอายุที่อยู่มาก่อนหน้านี้ เพราะข้อมูลภายนอกที่เราเห็นจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นการสอบถามจากปากของผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนี่แหละถึงจะดีที่สุด